Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 22.august

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 22.august er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

Både forslaget om utskiftning av målere og forslaget om bruksendring og reseksjonering av det største av næringslokalene i oppgang 5 ble enstemmig vedtatt.

32 sameiere var representert på møtet. 20 møtte opp, 12 hadde gitt fullmakt. Eierne av seksjon 10, som skal gjøre om næringslokalet til tre leiligheter, var til stede og presenterte prosjektet og svarte på spørsmål. Aktuelle leverandører av nye målere stilte også i møtet.

Protokollen sendes ut sammen med nyhetsbrev i september. Sameiere som ikke benytter Dropbox, og trenger protokollen før nyhetsbrevet går ut, kan sende en e-post til styret@utsyn.info

Har du sykkel stående i Utsyn?

Alle sykler i Utsyns sykkelbod og stativer skal merkes med navn og seksjonsnummer. Et av stativene på plan 2 i garasjen fjernes, og sykkelboden skal ryddes.

Frist for å merke sykkel med navn og seksjonsnummer er 14.september. Umerkede sykler fjernes i annen halvdel av september. Sykkelboden skal i tillegg ryddes for alt annet enn sykler. Fristen for å fjerne saker og ting som er lagret eller hensatt i sykkelboden er også 14.september. Les mer om hva som har samlet seg opp i sykkelboden i Utsyns nyhetsbrev for august. Nyhetsbrevet sendes alle sameiere i posten 11.august, og er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

I begynnelsen av september fjernes det høyre sykkelstativet på plan 2 i garasjen. De få syklene som står der må flyttes over til det venstre stativet eller ned i sykkelboden senest mandag 28.august.

Sykkelstativet på plan 2 er lite brukt, og de syklene som står der får plass i ett stativ. Sykler som ikke er fjernet innen fristen blir i første omgang flyttet til en av bodene som disponeres av styret og vaktmester.

Grunnen til at sykkelstativet fjernes er at arealet skal benyttes til parkeringsplass for vaktmester og andre faste drifts- og serviceleverandører.

Sameiere som leier ut har ansvaret for å varsle leietagere om fristene for flytting, merking og rydding.

Møt opp på ekstraordinært sameiermøte 22.august

Innkallelse og fullmaktskjema til ekstraordinært sameiermøte i Utsyn BS 22.august sendes i posten fredag 11.august til adressen sameierne har registrert hos forretningsfører.

Innkallelsen og fullmaktskjemaet er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Sameiere som trenger dokumentene på e-post kan sende en henvendelse til styret@utsyn.info

På dagsordenen: Overgang til fritt valg av strømleverandør, utskiftning av målere og omgjøring av det største næringslokalet i oppgang 5 til tre leiligheter.

Årskontroll av brannvarslingsanlegg

BrannklokkeFredag den 16. juni 2017 vil det i tiden 0800–1500 bli gjennomført årskontroll av brannvarslingsanlegget i sameiet

Kontrollen vil ikke involvere sameiets beboere på annen måte enn at korte lydtester av brannklokker og sirener i fellesområdene vil kunne bli hørt.

Kontrollen og testene antas å være avsluttet i god tid før kl. 1500.

Styret i Utsyn BS

Protokoll fra sameiermøte og oppdaterte vedtekter

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Utsyn 25.april 2017 er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Det samme er oppdaterte vedtekter og husordensregler.

Protokoll, vedtekter og husordensregler sendes alle sameiere pr post i slutten av mai, sammen med nyhetsbrev og ny utgave av veilederen “Hvem svarer på hva i Utsyn”.

Sameiere som ikke har koblet seg til Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og som trenger tilgang til protokoll og oppdaterte vedtekter og husordensregler, kan sende en e-post til styret@utsyn.info

Garasjevask mandag 8.mai

Utsyns garasje vaskes mandag 8.mai. Det er satt opp oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

GARASJEVASK mandag 8. mai 2017

Arbeidet vil pågå i tiden kl. 0730 til kl. 1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor det er fall fra garasjegulv til bod.

Parkerte kjøretøy og gjenstander kan bli fjernet på eiers risiko. Kostnader knyttet til dette eller etter­vask faktureres eier av parkerings­plassen, jf. vedtektenes § 20, 3.ledd.

Hverken styret i Utsyn BS eller Vaktmester Andersen tar ansvar for skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken

blir gjennomført uten hindringer
Oslo, den 18. april 2017
Styret i Utsyn BS

Dokumenter til Utsyns sameiermøte 25. april 2017

Dokumentheftet til Utsyns sameiermøte 25.april ble sendt ut fra forretningsfører torsdag 6.april. Dokumentheftet er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

Dokumentheftet er sendt i vanlig post til den adresse som er registrert hos forretningsfører.

Revisjonsberetning ettersendes sammen med registreringsskjema, fullmaktsskjema og oppdatert versjon av styrets forslag 4 e. angående Vedlikeholdsfondet.

Problemer med inngangsdørene fra garasjen.

Styret er kjent med problemer knyttet til inngangsdørene fra garasjen.

Dette oppsto etter at det ble satt på sparkeplater i samband med malingarbeidene i garasjen. Flere dører er blitt vanskelige å åpne, dette gjelder spesielt døren fra garasjen inn til søppelrommet. Flere er også blitt vanskelige å lukke. De går ikke igjen av seg selv, slik de skal, og må dras igjen med håndkraft.

Saken er reklamert til Alliero. De har lovet utbedring i løpet av denne uke.

Styret ber at alle har overseende med problemene inntil de er utbedret samt passer på at alle dører lukkes manuelt etter passering.

Endring i planen for maling av garasjen

Plan 1 i garasjen ble ferdig vasket og malt i løpet av arbeidsuken fra 20. tom 24.februar. Pga vinterferien var det færre biler i garasjen enn vanlig, og malerne benyttet muligheten til å fremskynde arbeidet på plan 1.

Sameiere som har parkeringsplass på Plan 1 kan derfor parkere som normalt torsdag 2., fredag 3. og mandag 6.mars.

PLAN 2 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 27.februar, 28.februar og 1.mars. Arbeidet pågår fra klokken 07.45 til 17.00. Parkeringsplassene kan benyttes mellom klokken 17.00 og 07.45.

Hvis kjøretøy ikke fjernes, påløper det ekstra kostnader. Disse kostnadene vil bli viderefakturert eier av den enkelte parkeringsplass.

Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke parkeringsplasser og fellesarealer i garasjen til oppbevaring av private gjenstander, bortsett fra dekk og skiboks. De dagene det pågår vask og maling må også dekk og skibokser fjernes. Gjenglemte dekk og skibokser blir fjernet av sameiets vaktmester, på eiers regning og risiko. Sameiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlig for å varsle sine leietagere, og står ansvarlig hvis leietagere ikke fjerner kjøretøy

Henvendelser om prosjektet: Send en e-post til styret@utsyn.info

Oslo, 27.februar 2017, styret i Utsyn Boligsameie

Låsen til garasjeporten sperret, ny dør klar til bruk med vanlig systemnøkkel.

Den utvendige låsen som sitter til venstre for Utsyns garasjeport ble sperret 13.15 i dag, tirsdag 14.februar. Samtidig ble det skiftet sylinder i låsen i den nye døren til høyre for garasjeporten. Den nye døren kan fra og med i dag åpnes med vanlig systemnøkkel.

Mandag 20.februar fjernes snoren som brukes til å åpne garasjeporten innenifra. Garasjeporten vil etter dette bare kunne åpnes med GSM-løsningen og portåpner, både utenfra og innenfra.

Endringene er i tråd med tidligere varsler fra styret i Utsyn, og et ledd i arbeidet med å øke sikkerheten i garasjen.