Husordensregler

Husordensregler Utsyn Boligsameie

Vedtatt på sameiermøte 16.april 2013

Innhold:

 1. Formål
 2. Gjennomgående regler
 3. Regler angående støy
 4. Regler angående dyrehold
 5. Regler angående fellesområder
 6. Regler angående fasade og balkonger
 7. Regler angående bruk av leiligheten
 8. Regler angående boder
 9. Regler angående garasje og parkering
 10. Regler angående avfallshåndtering
 11. Brudd på Husordensreglene

 

 1. Formål
 • Husordensreglene skal bidra til et godt bomiljø for alle.
 • Husordensreglene skal bidra til trygg forvaltning av våre felles verdier.
 • Husordensreglene skal bidra til å forhindre og løse de konflikter som kan oppstå når mennesker i ulike livssituasjoner bor tett innpå hverandre.
 • Husordensreglene skal bidra til at reaksjonene ved regelbrudd er forutsigelige og rimelige for alle parter.
 • Husordensreglene er konsentrert om de vanligste problemene i større sameier, og erstatter ikke behovet for å vise alminnelig hensyn.

 

 1. Gjennomgående regler
 • Alle beboere er forpliktet til å ta hensyn til alminnelige lover og regler, brannforskrifter og regler for sikkerhet og miljø.
 • Alle beboere er forpliktet til å bidra til forsvarlig drift og vedlikehold av tekniske innretninger, samt alminnelig god forvaltning av bygget.
 • Eierne av hver leilighet er ansvarlig for all bruk av leiligheten. Dette ansvaret omfatter også leietageres bruk, uavhengig av hvordan et eventuelt utleieforhold er organisert. Ansvaret inkluderer også leverandører av varer og tjenester.
 • Eierne av hver leilighet er ansvarlig for bruk av fellesarealer og ferdsel til og fra leiligheten. Med ferdsel menes alminnelig ferdsel, inn- og utflytting og varelevering.
 • Eier vil bli holdt ansvarlig for skader i tråd med vanlige erstatningsregler.

 

 1. Regler angående støy
 • Alminnelig støy:
  • Det skal være ro mellom kl 23.00 og 08.00 hverdager og søndager, og mellom kl 00.00 og 08.00 fredager og lørdager. Med ro menes at alle naboer skal kunne sove med vinduet åpent uten å bli forstyrret av andres musikk, samtaler, bruk av verktøy, vaskemaskiner og lignende.
  • Med naboer menes alle som påvirkes av eventuell støy, ikke bare de nærmeste naboene. Dette innebærer blant annet at alle beboere som har vinduer og balkonger ut mot atriet/gårdsrommet i praksis må regnes som naboer.
  • I perioden mellom kl 08.00 og 23.00 hverdager og søndager, og mellom 00.00 og 08.00 fredag og lørdag, aksepteres vanlige huslyder og den type moderate festlyder som er vanlige ved muntert samvær. Se for øvrig 3.2 og 3.3.

 

 • Oppussing og vedlikehold
 • Oppussing og vedlikehold som innebærer støy fra verktøy, er kun tillatt i tidsrommet 08.00 til 20.00 vanlige hverdager, 08.00 til 18.00 fredager, og 10.00 til 18.00 lørdager og søndager
 • Fester
  • Ved fester som innebærer mer enn moderate festlyder, skal det sendes nabovarsel senest 3 dager før festen avholdes. Nabovarsler skal inneholde tydelig informasjon om i hvilken leilighet festen arrangeres, navn på den som holder festen og mobilnummer hvor vedkommende kan kontaktes.
  • Utsendelse av nabovarsel innebærer ikke at beboere får dispensasjon for reglene i punkt 3.1. Alminnelig støy

 

 1. Regler angående dyrehold
 • Dyrehold er lov i sameiet, forutsatt at dyrene ikke er til ulempe for naboer. Dyreeiere skal ta hensyn til, og utvise ansvar overfor naboer i sameiet.
 • Lufting av kjæledyr i atriet/indre gårdsrom er ikke tillatt.
 • Dyreeiere er ansvarlig for å fjerne ekskrementer fra dyrene umiddelbart.
 • Dyreeiere skal sørge for at dyrene ikke lager unødvendig støy.
 • Mating av fugler på terrasser eller på fellesområder er ikke tillatt.

 

 1. Regler angående fellesområder

 

 • Alle beboere har rett til å bruke fellesarealene, og alle fellesarealer skal til enhver tid være fritt tilgjengelige for alle beboere. Unntaket er hvis beboere har reservert en av takterrassene til privat sammenkomst.
 • Inngangsdører og garasjeport skal aldri forlates ulåst.
 • Sykler skal plasseres i sykkelbod eller sykkelstativ.
 • Røyking er ikke tillatt innendørs i fellesområdene.
 • Det er ikke tillatt å legge igjen søppel, sigarettsneiper, snusposer, reklame eller lignende i fellesområdene.
 • Fellesområdene skal ikke brukes til private formål eller oppbevaring. Det skal ikke settes ting i korridorene som hindrer fremkommeligheten.
 • Området rundt inngangsdøra til hver enkelt leilighet regnes som fellesområde. Her er det ikke lov å plassere søppel, dekorere eller på annen måte sette et personlig preg på området. Det eneste som er tillatt er dørmatte og navneskilt utenfor egen dør.

 

 1. Regler angående fasade og balkonger

Det er ikke lov å lage hull eller på annen måte feste noe til husets fasade. Fasaden er ikke lagd for å tåle belastning og må ikke åpnes grunnet fuktskader.

 • Markise må ikke monteres på egen hånd eller av annen type enn den fra styret godkjent modell. Artikkel om denne finnes på utsyn.info
 • All plassering av gjenstander på utsiden av rekkverk på balkonger og terrasser er forbudt. Forbudet gjelder både midlertidig og permanent plassering.
 • Bruk av kullgrill er ikke tillatt.
 • Spyling av balkonger, slik at vann renner over indre kant og ned på nabo-balkongen, er ikke tillatt.
 • Risting og banking av tepper o.l. skal ikke foregå ut av vinduer eller over balkongrekkverket.
 • På balkongen må det ikke oppbevares mat, søppel eller annet som tiltrekker seg skadedyr.

 

 1. Regler angående bruk av leiligheten
  • Oppussing av leiligheter skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Ved oppussing av bad/våtrom og endringer av VVS-anlegg og/eller elektriske installasjoner, må det kun brukes autorisert leverandør.
  • Næringsvirksomhet som innebærer støy, lukt, kundetrafikk eller annen belastning er i utgangspunktet ikke tillatt. Eiere som ønsker å drive annen næringsvirksomhet enn det som kan drives fra et enkelt hjemmekontor, må eventuelt søke styret.
  • Bruk av leiligheten som skader andres leiligheter og/eller fellesarealene, medfører erstatningsansvar.

 

 1. Regler angående bruk av boder
  • Boden skal være låst selv om den ikke er i bruk. Rom med felles boder skal holdes rene og ryddige og dør skal alltid låses etter bruk. Det er eiers ansvar å utbedre eventuelle skader på egen bod.
  • Det er ikke lov å oppbevare potensielt farlige gjenstander i boden, herunder brannfarlige og eksplosive materialer.
  • Det er ikke lov å drive næringsvirksomhet i eller utenfor bod.
  • I boden må det ikke oppbevares mat, søppel eller annen materiale som tiltrekker seg skadedyr.

 

 1. Regler angående garasje og parkering
  • Det er ikke gjesteparkering i bygget. Parkering utenfor egen parkeringsplass er ikke tillatt.
  • Utover kjøretøy er det ikke tillatt å oppbevare annet enn bildekk og/eller skiboks på parkeringsplassen.
  • Fellesarealer skal ikke brukes til hverken private arbeider eller næringsvirksomhet.
  • All forurensning i garasjeanlegg må utbedres umiddelbart og på eiers regning. Hvis eier ikke sørger for utbedring, gjelder de regler som er beskrevet i punkt 11.
  • Det skal vises aktsomhet ved kjøring i garasjeanlegget. Samme regler gjelder her som i trafikken for øvrig.
  • Ved all type ferdsel inn og ut av garasjen, er du forpliktet til å passe på at ingen uvedkommende passerer gjennom port eller dør.

 

 1. Regler angående avfallshåndtering
  • Avfallsrommet skal kun brukes til husholdningsavfall.
  • Søppel må fordeles slik at ingen av søppeldunkene blir så fulle at de ikke kan lukkes. Søppel skal ikke plasseres utenfor søppeldunkene.
  • Det er ikke tillatt å kaste flytende væsker eller lignende søppel oppi søppeldunkene. Dette skal håndteres på annen og egnet måte.
  • Glass og metall stasjon finnes rett utenfor Pilestredet Park Utsyn. Pilestredet Park har en egen miljøstasjon for håndtering av spesialavfall. Se for øvrig renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

 

 1. Brudd på Husordensreglene
 • Beboere kan rapportere brudd på Husordensreglene til styret. Klager skal alltid skje skriftlig. Klageren har rett til å være anonym overfor den som har brutt Husordensreglene, men må oppgi navn til styret.
 • Første gangs brudd på Husordensreglene fører til en muntlig advarsel fra styret, samt registrering av regelbruddet på eier og leilighetsnummer. Annen gangs brudd på Husordensreglene fører til skriftlig advarsel. Tredje og fjerde gangs brudd på Husordensreglene følges opp i henhold til den til enhver tid gjeldende Lov om Eierseksjoner. Alle advarsler rettes til eier av leiligheten.
 • Ved brudd på Husordensreglene må eier av leiligheten betale for eventuelle utbedrings- og/eller utrykningskostnader.
  • Ved brudd på Husordensreglene som fører til at et eller flere styremedlemmer må rykke ut, faktureres en timepris tilsvarende den til enhver tid gjeldende sats for vaktmestertjenester. Timeprisen gjelder pr påbegynt time, og pr styremedlem. Innkomne beløp overføres til vedlikeholdsfondet.
  • Ved brudd på Husordensreglene som fører til at vaktmester eller leverandører av driftstjenester må rykke ut, må eier betale alle kostnader.
  • Ved brudd på Husordensreglene som innebærer kostnader ved utbedring eller bortkjøring, må eier betale alle kostnader.