Motoren i ventilasjonsanlegget skiftes 3.januar

Torsdag 3.januar skifter sameiets serviceleverandør Solland AS motor i ventilasjonsanlegget. Arbeidet starter klokken 09.00 og tar ca fire timer, med forbehold om at det oppstår uforutsette problemer.

Ventilasjonsanlegget vil være ute av funksjon i hele arbeidsperioden.

Arbeidet var opprinnelig planlagt 21.desember, men måtte utsettes fordi det ble levert ny motor av feil størrelse. Feilen blir ikke belastet sameiet.

Rettelse: Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5

Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5 natten mellom torsdag 12. og fredag 13.oktober, slik det ble opplyst på oppslag fra driftsentralen PPØ i forrige uke.

Utsyn har sin vanntilførsel fra rør i Stensberggt, og berøres ikke av arbeidene som pågår i Pilestredet Park.

Den feilaktige opplysningen skyldtes en misforståelse hos driftsentralen PPØ, som eies av alle grunneierne i Pilestredet Park.

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder “Hvem svarer på hva i Utsyn” er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Begge dokumenter sendes også ut pr post 15.september.

Sameiere som ønsker nyhetsbrev og veileder på e-post får dette ved å sende en bestilling til styret@utsyn.info

I Dropbox-mappen finner interesserte også plantegning og fasadetegning for ombyggingen av seksjon 10 i Pilestredet Park 5, se i mappen “Kart og plantegninger”.

 

Ombygging av strømskapene i Utsyn starter 5.september

Ombygging av strømskapene i Pilestredet Park 1-5 starter 5.september og vil pågå frem til og med 2.oktober.

Strømskapene sitter ved heisdøren i hver bebodde etasje i bygget. Ombyggingen utføres av Assemblin i forbindelse med overgang til individuell strømmåling og fritt valg av strømleverandør. Når det enkelte strømskap bygges om, vil en av tavlene stå strømløs i mellom 6 og 8 timer.

Assemblin trenger ikke tilgang til den enkelte leilighet eller næringseksjon. Det er først når vann- og fjernvarmemålerne skal skiftes at det skjer arbeid i den enkelte seksjon. Informasjon om dette følger i nyhetsbrev i september.

Fremdriftsplan med tidspunkt for ombygging i hver oppgang og hver etasje er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og vil bli tilgjengelig på oppslagstavlene i hver oppgang samt ved inngangen til søppelrommet. Sameiere som ønsker fremdriftsplanen tilsendt kan sende en e-post til styret@utsyn.info

 

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 22.august

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 22.august er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

Både forslaget om utskiftning av målere og forslaget om bruksendring og reseksjonering av det største av næringslokalene i oppgang 5 ble enstemmig vedtatt.

32 sameiere var representert på møtet. 20 møtte opp, 12 hadde gitt fullmakt. Eierne av seksjon 10, som skal gjøre om næringslokalet til tre leiligheter, var til stede og presenterte prosjektet og svarte på spørsmål. Aktuelle leverandører av nye målere stilte også i møtet.

Protokollen sendes ut sammen med nyhetsbrev i september. Sameiere som ikke benytter Dropbox, og trenger protokollen før nyhetsbrevet går ut, kan sende en e-post til styret@utsyn.info

Har du sykkel stående i Utsyn?

Alle sykler i Utsyns sykkelbod og stativer skal merkes med navn og seksjonsnummer. Et av stativene på plan 2 i garasjen fjernes, og sykkelboden skal ryddes.

Frist for å merke sykkel med navn og seksjonsnummer er 14.september. Umerkede sykler fjernes i annen halvdel av september. Sykkelboden skal i tillegg ryddes for alt annet enn sykler. Fristen for å fjerne saker og ting som er lagret eller hensatt i sykkelboden er også 14.september. Les mer om hva som har samlet seg opp i sykkelboden i Utsyns nyhetsbrev for august. Nyhetsbrevet sendes alle sameiere i posten 11.august, og er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

I begynnelsen av september fjernes det høyre sykkelstativet på plan 2 i garasjen. De få syklene som står der må flyttes over til det venstre stativet eller ned i sykkelboden senest mandag 28.august.

Sykkelstativet på plan 2 er lite brukt, og de syklene som står der får plass i ett stativ. Sykler som ikke er fjernet innen fristen blir i første omgang flyttet til en av bodene som disponeres av styret og vaktmester.

Grunnen til at sykkelstativet fjernes er at arealet skal benyttes til parkeringsplass for vaktmester og andre faste drifts- og serviceleverandører.

Sameiere som leier ut har ansvaret for å varsle leietagere om fristene for flytting, merking og rydding.